• Poniedziałek 2021-04-19, Dzień powszedni
    J 6,22-29
    Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi...

Ks. dr Radosław Kacprzak

Ks. dr Radosław Kacprzak urodził się 16 grudnia 1976 roku w Grójcu jako syn Moniki i Mariana Kacprzak. Pochodzi z parafii p.w św. Trójcy w Białobrzegach. W roku 1983 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach Radomskich. Szkołę tę ukończył w roku 1991. We wrześniu tego roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w rodzinnym mieście. Po zdaniu egzaminu maturalnego i otrzymaniu świadectwa dojrzałości w roku 1995 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 7 maja 2001 roku obronił pracę magisterską z zakresu katolickiej nauki społecznej pt. Koncepcja państwa pomocniczego w społecznych encyklikach Jana Pawła II. Praca została obroniona na Wydziale Teologicznym w Radomiu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po jej obronie uzyskał tytuł magistra teologii. 16 czerwca 2001 roku w katedrze radomskiej ks. Radosław Kacprzak przyjął święcenia kapłańskie przez posługę księdza biskupa Jana Chrapka. W czerwcu tego roku został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Jedlni Letnisko. W roku 2003 został zwolniony z urzędu wikariusza i skierowany przez księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego na studia specjalistyczne z zakresu homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te ukończył z tytułem doktora w zakresie teologii pastoralnej. Pracę doktorską pt. Źródła przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego(1957-1980) napisał pod kierunkiem ks. prof. Władysława Głowy. W październiku 2005 roku podjął również podyplomowe studia z retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które ukończył w roku 2007. 19 czerwca 2008 roku został posłany przez księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego do posługi kapelańskiej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. W latach 2010-2012 był uczestnikiem Szkoły dla spowiedników organizowanej przez zakon Ojców kapucynów w Skomielnej Czarnej k/ Krakowa. Od 2011 roku jest członkiem Stowarzyszenia Homiletów Polskich a od 2016 roku Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie a także komisji etyki działającej przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Od 2012 do 2018 roku był ojcem duchownym księży dekanatu Radom-Północ. Od 2013 roku jest wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W 2014 roku został odznaczony pamiątkowym medalem za dotychczasową współpracę i zasługi na rzecz rozwoju miasta i gminy Białobrzegi. Brał udział w licznych sympozjach, konferencjach i warsztatach szkoleniowych. W czasie posługi kapłańskiej wygłosił ponad 90 serii rekolekcji i dni skupienia dla wspólnot parafialnych i różnych grup apostolskich w Polsce i poza nią. Posługuje się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Jego mottem życiowym są słowa z Księgi Syracha: „ Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą, prostuj w drogi i Jemu zaufaj (zob. Syr 2,6).

Ks. Radosław jest autorem publikacji:
•Źródła przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego(1957-1980), Radom 2014.
•Parafia Białobrzegi dawniej i dziś, Białobrzegi 2015.
•Moc(ne) Słowa. Kazania wybrane, Radom 2017.
•Współredagował też książki:
•Idźcie i nauczajcie, Homilie na niedziele i uroczystości, Radom 2001.
•Wiara#Młodzież#Misje. Materiały homiletyczne. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, Warszawa 2017.
•O szpitalnictwie radomskim, Radom 2018.
Ksiądz dr Radosław Kacprzak opublikował także liczne artykuły w czasopismach naukowych i popularno - naukowych a jego pasją jest przepowiadanie Słowa Bożego, ewangelizacja, sport, turystyka, literatura oraz osobisty rozwój duchowo - intelektualny a także pomoc drugiemu człowiekowi potrzebującemu pomocy.

Ks. Bogusław Dawidowicz

Urodził się 6 września 1963 roku w Suchedniowie. Pochodzi z parafii p.w św. Andrzeja  Apostoła w Suchedniowie. Po ukończeniu szkoły średniej pracował przez kilka lat zawodowo i odbył zasadniczą służbę wojskową a   w roku 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w  Radomiu. 14 czerwca 1997 przyjął święcenia kapłańskie przez posługę Księdza Biskupa Edwarda Materskiego. Po święceniach kapłańskich pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach Libiszów, Bliżyn, Lipsko i Radom ( par. M. B Miłosierdzia). W Lipsku był też kapelanem Szpitala powiatowego.1 września 2011 roku został posłany przez Ks. Biskupa Henryka Tomasika do pracy duszpasterskiej w MSzS w Radomiu. Interesuje się sportem a szczególnie piłką nożną.