Ks. dr Radosław Kacprzak

Ks. dr Radosław Kacprzak urodził się 16 grudnia 1976 roku w Grójcu jako syn Moniki i Mariana Kacprzak. Pochodzi z parafii p.w św. Trójcy w Białobrzegach. W roku 1983 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach Radomskich. Szkołę tę ukończył w roku 1991. We wrześniu tego roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w rodzinnym mieście. Po zdaniu egzaminu maturalnego i otrzymaniu świadectwa dojrzałości w roku 1995 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 7 maja 2001 roku obronił pracę magisterską z zakresu katolickiej nauki społecznej pt. Koncepcja państwa pomocniczego w społecznych encyklikach Jana Pawła II. Praca została obroniona na Wydziale Teologicznym w Radomiu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po jej obronie uzyskał tytuł magistra teologii. 16 czerwca 2001 roku w katedrze radomskiej ks. Radosław Kacprzak przyjął święcenia kapłańskie przez posługę księdza biskupa Jana Chrapka. W czerwcu tego roku został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Jedlni Letnisko. W roku 2003 został zwolniony z urzędu wikariusza i skierowany przez księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego na studia specjalistyczne z zakresu homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te ukończył z tytułem doktora w zakresie teologii pastoralnej. Pracę doktorską pt. Źródła przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego(1957-1980) napisał pod kierunkiem ks. prof. Władysława Głowy. W październiku 2005 roku podjął również podyplomowe studia z retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które ukończył w roku 2007. 19 czerwca 2008 roku został posłany przez księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego do posługi kapelańskiej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. W latach 2010-2012 był uczestnikiem Szkoły dla spowiedników organizowanej przez zakon Ojców kapucynów w Skomielnej Czarnej k/ Krakowa. Od 2011 roku jest członkiem Stowarzyszenia Homiletów Polskich a od 2016 roku Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie a także komisji etyki działającej przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Od 2012 do 2018 roku był ojcem duchownym księży dekanatu Radom-Północ. Od 2013 roku jest wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W 2014 roku został odznaczony pamiątkowym medalem za dotychczasową współpracę i zasługi na rzecz rozwoju miasta i gminy Białobrzegi. Brał udział w licznych sympozjach, konferencjach i warsztatach szkoleniowych. W czasie posługi kapłańskiej wygłosił ponad 90 serii rekolekcji i dni skupienia dla wspólnot parafialnych i różnych grup apostolskich w Polsce i poza nią. Posługuje się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Jego mottem życiowym są słowa z Księgi Syracha: „ Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą, prostuj w drogi i Jemu zaufaj (zob. Syr 2,6).

Ks. Radosław jest autorem publikacji:
•Źródła przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego(1957-1980), Radom 2014.
•Parafia Białobrzegi dawniej i dziś, Białobrzegi 2015.
•Moc(ne) Słowa. Kazania wybrane, Radom 2017.
•Współredagował też książki:
•Idźcie i nauczajcie, Homilie na niedziele i uroczystości, Radom 2001.
•Wiara#Młodzież#Misje. Materiały homiletyczne. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, Warszawa 2017.
•O szpitalnictwie radomskim, Radom 2018.
Ksiądz dr Radosław Kacprzak opublikował także liczne artykuły w czasopismach naukowych i popularno - naukowych a jego pasją jest przepowiadanie Słowa Bożego, ewangelizacja, sport, turystyka, literatura oraz osobisty rozwój duchowo - intelektualny a także pomoc drugiemu człowiekowi potrzebującemu pomocy.

Ks. Bogusław Dawidowicz

Urodził się 6 września 1963 roku w Suchedniowie. Pochodzi z parafii p.w św. Andrzeja  Apostoła w Suchedniowie. Po ukończeniu szkoły średniej pracował przez kilka lat zawodowo i odbył zasadniczą służbę wojskową a   w roku 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w  Radomiu. 14 czerwca 1997 przyjął święcenia kapłańskie przez posługę Księdza Biskupa Edwarda Materskiego. Po święceniach kapłańskich pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach Libiszów, Bliżyn, Lipsko i Radom ( par. M. B Miłosierdzia). W Lipsku był też kapelanem Szpitala powiatowego.1 września 2011 roku został posłany przez Ks. Biskupa Henryka Tomasika do pracy duszpasterskiej w MSzS w Radomiu. Interesuje się sportem a szczególnie piłką nożną.